Generalforsamling Odense Øvelokaleforening

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.00 Afhængig af situationen omkring Covid-19 bliver generalforsamlingen afholdt som planlagt eller rykket. Generalforsamlingen afholdes i spillestedet på Kansas City.
Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
 4. Formandens årsberetning
 5. Kompensation (ved Formanden)
 6. Indkomne forslag
  Forslag til vedtægtsændringer fra Gert Priegel:
  a) § 3 3.1. Som medlem kan optages enhver, der dyrker rytmisk musik i foreningens lokaler
  b) § 3 3.3. Udlejning af øvelokalefaciliteter sker i henhold til foreningens udlejningspolitik, som er nærmere beskrevet i lejekontrakten. Et lokale skal deles af minimum 2 band eller 1 person i hver halvdel. Lokalet skal bruges aktivt, da lokalet ikke blot må bruges til opbevaring.
  c) § 6 6.1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer og mindst 1, og op til 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, suppleanterne for en 1 årig periode.
  d) § 6 6.2. Udtræder formanden indtræder næstformanden i dennes sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder 1 eller 2 suppleant i dennes sted.
  e) § 6 6.3. Foreningen tegnes af bestyrelsen.
  f) § 7 7.3. Foreningens reviderede årsregnskab fremsendes samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Det reviderede årsregnskab bringes til afstemning på generalforsamlingen.
 7. Godkendelse af regnskab
 8. Månedskontingent fastsættes
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt